(+993)69-00-99-11
(+993)66-30-19-11
info@turkmentender.info
» » » 18/08/2016 по 09/09/2016 < Türkmenistanyň Maliýe ministrligi < bäsleşik

18/08/2016 по 09/09/2016 < Türkmenistanyň Maliýe ministrligi < bäsleşik

Дата добавления: 19.08.16 Тендер № 160
Описание тендера: Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça

BÄSLEŞIK

1. LOT № 32
"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda gurlan, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 35000 m/kub bolan deňiz suwuny süýjediji desganyň bökdençsiz işlemegi üçin önümçilikde ulanyljak ätiýaçlyk \avlaryny satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrligi

2. LOT № 41
Tehnikalary satyn almak
Satyn alyjy (Buýrujy): Türkmenistanyň Goranmak ministrligi

3. LOT № 49
Kompýuter enjamlaryny satyn almak
Satyn alyjy : Türkmenistanyň Goranmak ministrligi

4. LOT № 65
Serwer enjamlaryny we üznüksiz elektrik üpjünçilik enjamlaryny satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi

5. LOT № 68
Kir ýuwujy serişdeleri satyn almak
Satyn alyjy : Türkmenistanyň Goranmak ministrligi

6. Lot № 71
Harby gullukçylara gerek bolan goş emläkleri we hojalyk serişdeleri satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy

7. LOT № 72
Aşgabat şäheriniň, Ahal we Balkan welaýat arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gulluklary üçin "TOÝOTA-Hilux" kysymly awtoulaglar
Satyn alyjy : Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

8. LOT № 73
Fiziologiýa ylmy-tehniki merkezi hassahanasyna dizel generatory satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

9. Lot № 75
Aşgabat Şäheriniň Arçabil etrabynyň Bekrewe şäherçesinň demirgazyk tarapynda ýerleşýän ýer böleginde ekilen bag nahallaryny damjalaýyn suwarmaküçin gerek bolýan enjamlary satyn almak
Satyn alyjy (Buýrujy): Türkmenistanyň Adalat ministrligi

10. LOT № 76
Uzyn golly ekskawatorlary , buldozerleri (manatda) satyn almak
Satyn alyjy (Buýrujy): Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi

11. LOT № 77
Howalandyryjy we sowadyjy, şeýle-de nasos göteriji enjamlaryna hyzmat etmek
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

12. LOT № 78
Hojalyk üpjünçilik serişdeleri we enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi

13. LOT № 79
Uçarlar we dik uçarlar üçin ýag-ýangyç serişdeleri satyn almak
Satyn alyjy : Türkmenistanyň Goranmak ministrligi

14. LOT № 80
Üznüksiz tok berýän enjamy we degişli bolan ätiýaçlyk şäýlary satyn almak
Satyn alyjy:Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

15. LOT № 83
2000 kW/10/0.4V-lyk ýagly transformatorlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrligi

16. LOT № 87
Elde göterilýän radio stansiýalary satyn almak
Satyn alyjy : Türkmenistanyň Baş Prokuraturasy

17. LOT № 93
Arpa ýa-da süle satyn almak
Satyn alyjy: "Türkmen atlary" Döwlet birleşigi

18. LOT № 98
Egin-eşik emläklerini satyn almak
Satyn alyjy : Türkmenistanyň Goranmak ministrligi

19. LOT № 104
Elektrik enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika Ministrligi

20. LOT № 122
Suw göteriji enjamlary we beketleri satyn almak
Satyn alyjy (Buýrujy): Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi

21. LOT № 124
Öndürijiligi 3500 m3/sagat bolan läbik sorujylary (amerikan dollarynda) satyn almak
Satyn alyjy (Buýrujy): Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi

22. LOT № 125
Aşgabat şäher häkimliginiň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň bölümine ýeňil awtoulagy satyn almak
Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi

23. LOT № 126
Bilim-terbiýeçilik edaralary üçin mebelleri we enjamlary satyn almak
Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim Ministrligi

Bäsleşik 2016-njy ýylyň 9-njy sentýabrybda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalarm harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy
Türkmenistanyň Maliýe ministrligi, 43A otag tel: 39-43-10; 39-43-12

Раздел: Министерство экономики и развития Туркменистана / Государственный тендер
Регион закупки:
Место поставки: Не указано
Окончание приёма предложений:«09/09/2016»
Оставить заявку